Programe si strategii

Coordonatele STRATEGIEI

Planul de acţiune se structurează pe cele trei laturi ale activităţii Clubului, anume pe linie de sport , pe generarea de venituri proprii  şi, respectiv, pe gestiunea infrastructurii sportive administrate.

1. Acţiuni de management sportiv

În perioada ce face obiectul prezentei Strategii de management, anume 2016-2019, va fi continuată în mod corespunzător implementarea celor trei componente ale laturii sportive de activitate a Clubului, anume:

 • implementarea politicii şi strategiei Ministerului Tineretului şi Sportului, cu aplecare asupra Strategiei 2013-2020„Dreptul la o viaţă activă, cetăţeanul în acţiune” şi asupra Planului de acţiune european Pierre de Coubertin, în sensul în care acestea au fost detaliate mai sus;
 • implementarea politicilor şi strategiilor, precum şi respectarea calendarelor de activitate ale federaţiilor sportive naţionale la care Clubul, pe secţii de ramură sportivă, este afiliat;
 • îndeplinirea activităţilor, programelor şi obiectivelor de performanţă anuale intermediare/finale asumate de către Club faţă de Ministerul Transporturilor în justificarea subvenţiilor acordate pentru susţinerea activităţii, astfel cum aceste obiective sunt prevăzute în contractele de finanţare anuale ce se încheie cu acest scop.

Aceste componente de management vor fi direcţionate în primul rând către atragerea a cât mai multor persoane în a se legitima la Club, atât pentru sportul de performanţă, cât şi pentru iniţiere.

Totodată, se va avea în vedere că anul 2016 este an olimpic, iar principalul obiectiv de performanţă este ca sportivii Clubului să participe la Olimpiade în număr cât mai mare şi, totodată, de a participa la toate competiţiile internaţionale conform calendarului celor 11 federaţii sportive naţionale, cu obiectivul de creştere a numărului de medalii obţinute de sportivii Clubului.

Anii 2017-2019 sunt ani preolimpici în care se urmăreşte obiectivul selecţiei de noi sportivi şi formarea lor pentru un nou ciclu olimpic, astfel încât să se obţină creşterea numărului de sportivi dat de către Club în loturile naţionale şi olimpice şi, respectiv, a numărului de medalii obţinute de aceştia.

Sportivii de înaltă performanţă reprezintă simbolul principal al sportului. Performanţele de vârf ale Clubului, prin medalii, conduc la dezvoltarea şi creşterea acestui domeniu, creează modele şi totodată atrag atenţia comunităţii internaţionale sportive, a mass-media şi a sponsorilor, generează respect al fanilor şi spectatorilor, parte crucială a demersului sportiv. Organizarea sportului de performanţă va avea în vedere componente fundamentale precum: specificitatea sportului, libera circulaţie, transferurile între sportivi, protecţia minorilor, infrastructura sportivă.

Pentru desfăşurarea activităţilor sportive de înaltă performanţă în condiţii optime, vor fi rezolvate, cu sprijinul Ministerului Transporturilor şi a Companiei Naţionale de Investiţii, următoarele probleme:

 • repunerea în funcţiune a sălilor de sport dezafectate;
 • reabilitarea bazinului de înot şi polo;
 • consolidarea şi modernizarea întregului Stadion Giuleşti;
 • îmbunătăţirea generală a infrastructurii sportive actuale;
 • identificarea de locuri de muncă pentru sportivii de mare performanţă;
 • spaţii de cazare pentru sportivi, pe perioada în care sunt legitimaţi la Club;
 • atragerea unor sponsori pentru sprijinirea secţiilor sportive.

Antrenorii şi colectivele tehnice au puterea de a influenţa spiritul de fair-play şi spiritul de echipă, care conduc la dezvoltarea sportivilor, precum şi la motivarea acestora. Antrenorii sunt cei care pot face diferenţa între succes şi eşec. Perfecţionarea continuă a acestora, a specialiştilor în domeniu, cât şi puterea de a transmite din experienţa şi cunoştinţele lor generaţiei următoare, spiritul constructiv, vor fi dezvoltate şi puse în practică în mod corespunzător în coordonarea conducerii Clubului, astfel încât să conducă la evaluarea muncii prin performanţă sportivă.

Arbitrii şi oficialii aduc legitimitate sportului şi sunt un pilon important în asigurarea echităţii şi respectului prin onestitate, consistenţă, obiectivitate, imparţialitate şi pregătire. Ei înşişi pot fi vectori de imagine ai României în competiţiile internaţionale.

Fanii şi spectatorii deţin un rol chele în sprijinirea şi dezvoltarea sportivilor şi se vor bucura de respectul şi aprecierea fiecărui sportiv în parte. Se vor respecta regulile de conduită şi astfel cu toţii ne vom putea bucura de o societate care îşi respectă valorile şi idolii.

Colaborarea cu părinţii este un alt aspect esenţial pe care îl vom avea în vedere. Părinţii joacă un rol semnificativ în formarea conduitei copiilor, viitori performeri, în viaţă şi în sport. Conducerea Clubului şi părinţii vom asigura respectarea liniei directoare de încurajare a participării copiilor în sport pentru distracţie şi dezvoltarea lor sănătoasă, iar nu de obligare ori forţare. Părinţii sunt primii sponsori în activitatea sportivă a copiilor. Ne focalizăm mai mult pe efortul lor, decât pe a câştiga sau pierde. Vom accepta că sportul are o curbă de învăţare şi vom permite copiilor să înveţe din propriile greşeli.

Vom sprijini şi vom încuraja educaţia în şcoală a copiilor. Vom educa spiritul de fair-play, vom lupta împotriva violenţei, precum şi a folosirii drogurilor şi a tuturor tentaţiilor de acest tip din societatea modernă, astfel încât să promovăm prevenirea şi educarea creşterii performanţelor sportive fără utilizarea de substanţe interzise. Vom crea spiritul de echipă şi vom respecta deciziile colegilor, ale adversarilor şi ale oficialilor.

2. Măsuri privind generarea de venituri proprii

În derularea activităţilor de management economico-financiar, se anticipează o diminuare a veniturilor proprii în perioada ce face obiectul prezentei Strategii de management, pentru motivul că, în viitorul apropiat, pe lângă bazinul de înot şi polo, şi întregul Stadion Giuleşti (inclusiv sălile de sport şi celelalte spaţii de birouri cuprinse în acesta) se preconizează a fi predat pe bază de protocol, împreună cu terenul aferent, Companiei Naţionale de Investiţii, în vederea derulării licitaţiilor publice şi, subsecvent, a lucrărilor de consolidare şi modernizare.

Veniturile proprii, în caz de menţinere a status-quo, vor fi astfel limitate la închirierea Sălii Polivalente „Rapid”, în măsura desigur în care şi aceasta nu va trebui închisă pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare şi modernizare a stadionului, în funcţie de documentaţiile tehnico-economice ce vor fi întocmite în acel scop (studiu de fezabilitate, proiect tehnic).

Pentru a compensa această scădere a veniturilor proprii, în funcţie de posibilităţile identificate, precum şi de împrejurările concrete, se va analiza fezabilitatea şi, după caz, se va pune în discuţie implementarea unui sistem pentru generarea de venituri proprii din următoarele tipuri de activităţi:

 • servicii de reclamă şi publicitate;
 • atragerea de sponsori/donaţii prin creşterea vizibilităţii, inclusiv cu desfăşurarea de activităţi de marketing şi publicitate, prin stabilirea şi dezvoltarea de relaţii interne şi internaţionale în domeniul sportului de performanţă, pe bază de convenţii, contracte şi acorduri cu caracter sportiv şi economic, în condiţiile legii;
 • organizarea de activităţi de iniţiere şi agrement sportiv, contra cost;
 • vânzarea de echipament sportiv şi materiale promoţionale;
 • prestarea de servicii de medicină sportivă, în condiţiile legii;
 • realizarea de studii şi proiecte în domeniul sportiv;
 • prestarea de servicii de agrement sportiv, inclusiv pe bază de abonament etc.

Pentru a crea cadrul necesar derulării acestor activităţi, va fi necesară şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului.

3. Acţiuni de management logistic şi administrativ

Acţiunile sub acest aspect vor urmări reconfigurarea organizării activităţii logistice, sportive şi administrative a Clubului în raport de predarea Stadionului Giuleşti şi a terenului aferent către Compania Naţională de Investiţii, în vederea ducerii la îndeplinire a proiectului de consolidare şi modernizare.

Se va face o analiză în acest sens pentru identificarea variantelor cele mai oportune pentru activităţile sportive: antrenamente, competiţii, alte evenimente etc.

În acelaşi timp, se va continua implementarea măsurilor de întreţinere/conservare şi, după caz, de punere în valoare a activelor de bază materială asupra cărora Clubul îşi păstrează dreptul de administrare/folosinţă.