Anunțuri angajare

Selecție dosare concurs antrenor polo

Descarcă

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

 

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

 

–         Consilier juridic

–         Medic medicina sportiva

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 10.02.2017, ora 15,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

 

In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

–         cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului

–         copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz

–         copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea

–         copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie

–         cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor

–         adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–         Curriculum vitae

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

 

 1. a) Conditii generale ;

–         cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

–         cunoasterea limbii romane scris si vorbit

–         varsta minima reglementata de prevederile legale

–         capacitatea deplina de exercitiu

–         starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

–         indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului

–         persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 

Programul de desfasurare a concursului :

 

 1. La data de 27.01.2017 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :

 

Pentru postul de Consilier juridic :

 

 1. a) Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 14.02.2017
 2. b) Interviul va avea loc in 17.02.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 20.02.2017.
 3. c) Proba scrisa va avea loc in data de 23.02.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 24.02.2017.
 4. d) In data de 07.03.2017 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet.

Conditii specifice postului de Consilier juridic :

 

–         studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta

–         cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

–         limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu

–         abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,

–         cerinte specifice:

1) indeplineste conditiile specific prevazute de art.8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

2) vechime minima de 10 ani in activitatea juridical

3) cunoasterea legislatiei si a reglementarilor in vigoare in domeniile de activitate ale Clubului, regimul juridic al proprietatii private a statului, regimul juridic al dreptului de administrare, regimul juridic al contractului de locatiune, regimul juridic al institutiilor publice aflate in subordinea administratiei publice central finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, precum si toate celelalte domenii prevazute in bibliografia si tematica de concurs anexate prezentului anunt

4) disponibilitate de lucru in program prelungit, in functie de activitatile specifice Clubului

 

Pentru postul de  Medic medicina sportiva:

 

 1. a) Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 14.02.2017.
 2. b) Interviul va avea loc in 17.02.2017, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in data de 20.02.2017.
 3. c) Proba scrisa va avea loc in data de 23.02.2017, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in data de 24.02.2017.
 4. d) Proba practica va avea loc in data de 02.03.2017, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi
 5. e) In data de 07.03.2017 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet

Conditii specifice postului de Medic medicina sportiva:

–         studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta

–         atestat pentru medicina sportiva

–         cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

–         limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu

–         abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,

–         cerinte specifice: 1) disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

2) experienta in activitate de minim 5 ani

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la oricare din cele trei

etape, pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului. Rezultatul contestatiilor se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Director,

VALY CACIURIAC