Căutăm colegi noi

 

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

 

–         Antrenor popice

–         Antrenor polo

–         Antrenor box

–         Zugrav – faiantar

–         Zidar

–         Lacatuș

          Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 03.06.2016, ora 15,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

          In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

–         cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului

–         copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz

–         copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea

–         copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie

–         cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor

–         adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–         Curriculum vitae

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

a)     Conditii generale ;

–         cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

–         cunoasterea limbii romane scris si vorbit

–         varsta minima reglementata de prevederile legale

–         capacitatea deplina de exercitiu

–         starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

–         indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului

–         persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

Programul de desfasurare a concursului :

 

1.     La data de 20.05.2016 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru

2.     Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :

 

Pentru posturile de Antrenor popice, polo si box :

 

a)     Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 06.06.2016

b)    Interviul va avea loc in 08.06.2016, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi

c)     Proba scrisa va avea loc in data de 09.06.2016, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in 10.06.2016

d)    Proba practica va avea loc in 13.06.2016, ora 10,00 si afisarea rezulatelor in aceeasi zi

e)     In data de 15.06.2016 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet.

 

Conditii specifice postului de antrenor :

 

–         studii superioare de specialitate in domeniul educatiei fizice si sportului, absolvite cu diploma de licenta sau diploma de absolvire a Scolii de antrenori

–         cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

–         limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu

–         abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,

–         cerinte specifice: 1) disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

                              2) experienta in activitatea sportiva  internationala de minim 5 ani si nationala de minim 10 ani (rezultate obtinute).

 

 

 

Pentru postul de zugrav – faiantar, zidar si lacatus:

 

a)     Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 06.06.2016

b)    Interviul va avea loc in 08.06.2016, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi

c)     Proba practica va avea loc in 13.06.2016, ora 12,00 si afisarea rezulatelor in aceeasi zi

d)    In data de 15.06.2016 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet

Conditii specifice postului de zugrav – faiantar, zidar si lacatus:

 

–         diploma de calificare pentru meseria solicitata

–         vechime in specialitate minim 5 ani

–         abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de organizare, abilitati de analiza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate.

–         cerinte specifice: 1) disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la oricare din cele trei

etape, pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului. Rezultatul contestatiilor se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

 

 

Director,

VALY CACIURIAC