Legislatie

HG 21 14/01/2015

Vezi legea

Lege 69 28/04/2000

Vezi legea

Cadru legal şi atribute de identificare

Clubul este persoană juridică de drept public, înfiinţată ca instituţie publice reprezentativă în domeniul activităţii sportive de performanţă, în subordinea Ministerului Transporturilor (în continuare, MT).

Clubul este structură sportivă şi club polisportiv de drept public, organizat şi funcţionând în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor în vigoare.

Clubul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, cu reglementările interne ale MT şi cu ale Regulamentului de organizare şi funcţionare în vigoare, aprobat prin ordin al ministrul transporturilor.

În prezent, Clubul este constituit conform Avizului de constituire nr. 56 din  06.11.20011 emis de Ministerul Tineretului şi Sportului (în continuare, MTS), este autorizat să funcţioneze ca structură sportivă conform Autorizaţiei de funcţionare nr. 56 din 06.11.2001 eliberată de MTS, este înregistrat în Registrul Sportiv al MTS sub nr. B/A1/00048/2001 şi deţine Certificatul de Identitate Sportivă din Registrul special nr. 57, eliberat în data de 07.11.2001 de MTS.

Clubul are însemne proprii constând în emblemă şi culori – alb şi vişiniu –, iar ziua Clubului este 23 iunie, reprezentând ziua în care s-a înfiinţat pentru prima dată Clubul, în anul 1923 (respectiv structura AGSC-CFR Bucureşti).

 

Obiect de activitate şi scop

Obiectul de activitate principal al Clubului îl constituie organizarea şi administrarea activităţii sportive prin selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor de performanţă la competiţiile sportive interne şi internaţionale. Misiunea de bază a Clubului o constituie reprezentarea Ministerului Transporturilor şi a României, prin performanţe sportive, în competiţiile sportive interne şi internaţionale, în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale şi europene, precum şi promovarea imaginii instituţiei transporturilor în societatea civilă prin participarea la activităţi sportive, precum şi în cadrul evenimentelor speciale de relaţii publice.

 

Atribuţii principale

Clubul are următoarele atribuţii principale:

 • aplică, în activitatea proprie, strategia generală a organizării şi dezvoltării sportului de performanţă la nivel naţional şi internaţional, adoptată de către autorităţile competente;
 • asigură selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor la cel mai înalt nivel pentru realizarea unor performanţe de mare valoare, în scopul reprezentării cu demnitate a sportului românesc pe plan intern şi internaţional şi în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale şi europene;
 • asigură participarea sportivilor din cadrul secţiilor sportive, precum şi a antrenorilor şi a celorlalţi membri ai colectivelor tehnice, la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive de specialitate;
 • promovează spiritul de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajul în activitatea proprie;
 • promovează disciplinele sportive înscrise în Certificatul de identitate sportivă;
 • administrează baza materială sportivă în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale, în condiţiile legii;
 • organizează competiţii sportive interne şi internaţionale dotate purtând denumirea „Cupa Rapid” sau alte denumiri, în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale;
 • desfăşoară activităţi de cunoaştere, selecţie, pregătire şi promovare a sportivilor talentaţi, cu calităţi pentru practicarea sportului de performanţă la nivelul cerinţelor naţionale şi internaţionale;
 • asigură creşterea competenţei profesionale a antrenorilor şi tehnicienilor săi, în raport cu normele generale în vigoare şi cu obiectivele de performanţă ale Clubului;
 • acţionează, în condiţiile legii, pentru asigurarea tehnico-materială a procesului de pregătire sportivă şi competiţională, precum şi pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale proprii;
 • acordă, în raport cu prevederile legale, drepturile materiale şi de stimulare pentru sportivi, antrenori, tehnicieni şi celelalte categorii de personal;
 • desfăşoară activităţi de marketing şi publicitate pentru promovarea imaginii Clubului şi a rezultatelor obţinute, precum şi pentru atragerea de venituri proprii;
 • stabileşte şi dezvoltă relaţii interne şi internaţionale în domeniul sportului de performanţă, încheind în acest scop convenţii, contracte şi acorduri cu caracter sportiv şi economic, în condiţiile legii;
 • organizează activităţi de iniţiere şi agrement sportiv, contra cost, la disciplinele sportive înscrise în Certificatul de identitate sportivă;
 • desfăşoară activităţi economice în vederea realizării de venituri proprii din vânzarea de echipament sportiv şi de materiale promoţionale, din organizarea de competiţii sportive, din efectuarea de prestări de servicii, din închirierea de baze şi complexe sportive, precum şi din închirierea celorlalte bunuri pe care le administrează, indiferent dacă scopul închirierii are legătură cu obiectul de activitate şi scopul Clubului sau nu;
 • iniţiază şi desfăşoară alte activităţi pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Ministerului Transporturilor în domeniul sportului de performanţă.

Clubul promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice, precum şi sportul pentru toţi, bazat pe practicarea liberă a exerciţiului fizic.

Prin activitate sportivă se înţelege complexul de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitate sportivă sunt acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite în continuare acţiuni sportive.

Prin activităţi economice se înţelege orice activitate de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurată în strânsă legătură cu scopul şi obiectul de activitate al Clubului, pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţe organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii de venituri proprii.