Notificare privind GDPR

În toate țările membre ale Uniunii Europene (denumită UE de aici încolo), începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR întărește vechea legislație și o uniformizează la nivelul tuturor țărilor UE. În România există, în prezent, Legea 677/2000, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Datele prelucrate de CS Rapid București 

Datele personale pe care le prelucrează CS Rapid București sunt, în principal, datele de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, domiciliu, adresa de email, acte de identificare, fotografii etc) care se colectează de la angajați sau colaboratori, ori din alte surse, atunci când se comunică în numele și interesul CS Rapid București (denumit în continuare clubul).

Datele personale ale angajaților și colaboratorilor sunt prelucrate pe tot parcursul relației dintre club și persoană, precum și după finalizarea acesteia, cel puțin pentru perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea. Prezentele informații se pot completa, ulterior, după caz și dacă particularitatea relației dintre club și persoană o impune.

Ce înseamnă prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi următoarele: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terți), diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Drepturile persoanelor 

Persoanele, indiferent de forma lor de colaborare cu clubul, au următoarele drepturi, în sensul GDPR:

  • dreptul la informare este dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către club;
  • dreptul de acces la date este dreptul de a obține de la operatorul de date personale confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta;
  • dreptul la rectificare este dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor este dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal;
  • dreptul la restricționarea prelucrării este dreptul de a deține, n măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
  • dreptul la portabilitatea datelor este dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, utilizată în mod obișnuit și într-o formă ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către club, către un alt operator de date, în măsura în care sunt respectate condițiile legale prevăzute;
  • dreptul la opoziție este dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, legate d situația particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în condițiile legii;
  • dreptul de adresare către justiție ori către Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal este dreptul de a se adresa cu plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Drepturile mai sus enumerate pot fi exercitate prin simpla transmitere a unei solicitări scrise și semnate la sediul clubului sau prin adresa oficială de email. Solicitările anonime, în acest caz, nu vor fi luate în considerare și vor fi clasate ca atare.

În cazul în care persoanele care se află într-o relație de colaborare cu clubul nu sunt de acord cu cele prezentate mai sus, își pot exprima dezacordul în formă scrisă, sub semnătură proprie, la sediul clubului sau prin emailul oficial, până cel târziu la data de 1 septembrie 2018, fără a fi necesară invocarea vreunui motiv. Ulterior acestei date, modificările stipulate vor fi considerate acceptate.

Aceasta este o notificare oficială a CS Rapid București, realizată în baza obligațiilor legale care revin instituției.

Angajații cu normă de bază la CS Rapid București și-au exprimat, sub semnătură, consimțământul ca datele cu caracter personal să le fie prelucrate, în condițiile legii, de către Compartimentul resurse umane și salarizare în legătură cu apariția raporturilor de serviciu/muncă, precum și pentru colectarea și prelucrarea datelor personale în timpul derulării raporturilor profesionale.

Salariații CS Rapid București au fost informați și au luat la cunoștință, sub semnătură, prevederile ”Politicii de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Clubului Sportiv Rapid București”, respectiv ”Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în Sistemul de evidență a salariaților”. Salariaților CS Rapid București li s-a adus la cunoștință prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și responsabilităților privind prelucrarea datelor cu caracter personal.