Organizare – Raport de activitate 2016

Desfăşurarea activităţii de management

Activitatea de management al Clubului presupune trei aspecte:

 • latura sportivă ;
 • latura economico-financiară ;
 • latura logistică şi administrativă .

I . Managementul sportiv

Activitatea sportivă priveşte trei componente: ducerea la îndeplinire a politicii şi strategiei adoptate de Ministerul Tineretului şi Sportului [6.1.1], ducerea la îndeplinire a politicilor federaţiilor sportive la care sunt afiliate secţiile sportive şi furnizarea de sportivi pentru loturile naţionale şi olimpice [6.1.2] şi, respectiv, îndeplinirea obiectivelor de performanţă anuale prevăzute în contractul de finanţare încheiat anual cu Ministerul Transporturilor [6.1.3].

1. Îndeplinirea politicii şi strategiei Ministerului Tineretului şi Sportului

Dat fiind obiectul de activitate, Clubul duce la îndeplinire politica şi strategia Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS), pe termen scurt, mediu şi lung.

 Programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale Clubului sunt elaborate în concordanţă cu Strategia naţională de dezvoltare a activităţii sportive pentru perioada 2013-2020, elaborată de către MTS.

Strategia MTS pentru perioada 2013-2020 reprezintă un angajament în termeni de politică şi obiective, pe care Clubul a urmărit-o şi o va urmări până în anul 2020. Totodată, ea reprezintă o direcţie substanţială şi utilă pentru managerii şi liderii din întreaga administraţie sportivă activă din ţara noastră şi constituie o pârghie reală pentru dezvoltarea viitoare a sportului şi progresul acestuia în împrejurările moderne şi complexe în care Clubul cooperează cu celelalte entităţi sportive.

Strategia Dreptul la o viaţă activă, cetăţeanul în acţiune anticipează o eră nouă în sportul românesc, inspirată din trecutul bogat şi productiv; el va reprezenta o investiţie în viitor, va răspunde provocărilor care se ridică, va aduce o alternativă în faţa tentaţiilor societăţii moderne, va spori numărul de practicanţi şi baza de selecţie a înaltei performanţe. Această strategie reprezintă încercarea de a dezvolta o nouă dimensiune a sportului prin programele de specialitate ale Comisiei Europene implementate în România, dimensiune care se reflectă şi este evidenţiată în Uniunea europeană prin Tratatul de la Lisabona şi Cartea Albă a Sportului, respectiv Planul de acţiune Pierre de Coubertin.

Planul de acţiune menţionat abordează aspectele sociale şi economice ale sportului, precum şi sănătatea publică, incluziunea socială, voluntariatul, relaţiile externe şi finanţarea, protejarea minorilor şi a mediului:

 • „Sportul înseamnă toate formele de activitate fizică ce prin participare ocazională sau organizată urmăreşte să exprime sau să îmbunătăţească sănătatea fizică şi mentală, formând relaţii sociale sau obţinând rezultate în competiţii (activitate de întrecere) la toate nivelurile”;
 • „Sportul de performanţă reprezintă activitatea de întrecere constituită dintr-un ansamblu de acţiuni motrice diferenţiate pe ramuri de sport, desfăşurată într-un cadru instituţionalizat sau independent, prin care se caută perfecţionarea posibilităţilor morfo-funcţionale şi psihice, concretizate în performanţe obţinute în competiţii (record, depăşirea proprie sau a partnerilor)”.

Pilonii strategiei naţionale, bazat pe ideea că succesul la cel mai înalt nivel depinde de puterea, convergenţa şi disciplina întregului sistem sportiv, sunt după cum urmează:

 1. Dimensiunea socială şi rolul sportului în societate;
 2. Excelenţa sportivă, înalta performanţă, cu difuzarea valorilor României în întreaga lume;
 3. Performanţa sportivă, prin dezvoltarea spiritului de competiţie şi de fair-play, organizarea de competiţii naţionale cu scopul de a creşte numărul de sportivi de performanţă;
 4. Ştiinţa sportului, care presupune contribuţia la selecţie, pregătire, participarea la întreceri, cunoaştere şi recuperarea sportivilor de performanţă, precum şi transferul de cunoaştere în alte domenii de activitate;
 5. Participarea sportivă, prin creşterea numărului de practicanţi pentru fiecare ramură de sport, sporirea bazei de selecţie pentru federaţiile sportive naţionale;
 6. Incluziunea socială, resursa umană, forţa de muncă, prin care evidenţiem potenţialul sportului de a aduce contribuţii semnificative la obiectivele generale prin:
 • creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii prin acţiuni care promovează incluziunea socială în şi prin sport, educaţie şi formare;
 • atragerea, sporirea numărului specialiştilor şi perfecţionarea acestora (profesori, educatori, învăţători, antrenori, arbitrii, cercetători, medici, kinetoterapeuţi, jurişti, economişti etc.);
 • voluntariatul în sport, prin dezvoltarea şi accesarea de fonduri europene în baza unei legi a voluntariatului în concordanţă cu activitatea comunităţii româneşti. Implicarea tinerilor şi a foştilor performeri în activităţi de voluntariat;
 • crearea de locuri de muncă, dat fiind că sportul serveşte drept instrument de dezvoltare rurală, locală, regională, naţională;
 • reconversia profesională a sportivilor,
 1. Formarea conceptului de viaţă activă prin intermediul sistemului naţional de educaţie şi formare;
 2. Registrul bazelor sportive, cu măsuri pe următoarele coordonate:
 • reabilitarea, modernizarea şi rentabilizarea bazelor sportive;
 • crearea de noi baze sportive pentru dezvoltarea activităţii sportive, precum şi îmbunătăţirea veniturilor proprii generate de acestea;
 • tcrearea infrastructurii sportive şi a cadrului legal în vederea implementării parteneriatelor publice-private pentru dezvoltarea şi eficientizarea bazelor materiale sportive, astfel încât să fie puse la dispoziţie noi surse de finanţare cu scopul îmbunătăţirii activităţii sportive de performanţă.
 1. Îmbunătăţirea dimensiunii economice a sportului, prin implementarea următoarelor măsuri:
 • instituirea de mecanisme financiare cu scopul de a asigura veniturile sportului de performanţă, în vederea promovării sportului ca vector de imagine pentru valorile României, de a crea modele, de a spori numărul de practicanţi şi numărul structurilor sportive, precum şi de a motiva necesitatea dezvoltării infrastructurii sportive;
 • instituirea drepturilor de proprietate intelectuală legate de sport, promovarea de bune practici în domeniul finanţării transparente şi sustenabile a ramurilor sportive şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind ajutoarele / subvenţiile de stat în domeniu;
 • evidenţierea potenţialului sportului de a aduce contribuţii semnificative la obiectivele generale prin creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii prin acţiuni care promovează incluziunea socială în şi prin sport, educaţie şi formare,
 1. Acţiunile avute în vedere privesc:
 • lupta împotriva dopajului;
 • sporirea rolului sportului în educaţie;
 • acţiunile voluntare;
 • combaterea rasismului;
 • abordarea sportului ca instrument de dezvoltare;
 • promovarea cetăţeniei active prin sport;
 • sprijinirea activităţii sportive de toţi partenerii, cu scopul de a atinge o bună colaborare între aceştia şi a face faţă noilor provocări strategice în sectorul sportiv, bazat pe rolul acestora în societate,
 1. Obiectivele strategiei sunt următoarele:
 • România să devină una dintre marile puteri sportive pe plan european şi internaţional, atât în ceea ce priveşte performanţa sportivă, cât şi în ceea ce priveşte poziţiile administrative;
 • organizarea sportului în concordanţă cu competenţele organizaţiei de stat;
 • sportul, factor fundamental în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii, constituind o manifestare culturală, să fie protejat şi încurajat de autorităţile şi instituţiile de stat;
 • sportul de înaltă performanţă este de interes naţional, factor esenţial în procesul general de dezvoltare a sportului, datorită efectului stimulativ pe care îl exercită la nivelul copiilor, precum şi a funcţiei de reprezentare a României în marile competiţii internaţionale;
 • obiectivele şi programele sportive se stabilesc de comun acord cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Federaţiile Sportive Naţionale, în privinţa înaltei performanţe,
 • Se urmăreşte stabilirea unei colaborări permanente şi sistematice cu următorii parteneri:
 • toate categoriile de cetăţeni ai României, persoanele pensionate, copiii aflaţi în creştere, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vulnerabile, grupurile populaţiilor minoritare etc.;
 • comisia interministerială formată din Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Parlament, UNEFS şi alte instituţii de învăţământ superior de profil;
 • Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;
 • federaţiile sportive naţionale;
 • cluburile şi asociaţiile sportive, sportivii, antrenorii, administratorii, directorii, voluntarii, oficialii, arbitrii, mass-media sportivă etc.;
 • organizaţiile sportive internaţionale în cooperare cu statele membre, precum şi cu alte ţări.
 1. Misiunea generală a strategiei constă în consolidarea impactului sportiv în societate, dat fiind că sportul poate schimba viaţa omului şi a societăţii, motivează, educă, aduce glorie, disciplină, dezvoltă patriotismul local şi naţional. Ideea este că succesul sportului şi al sportivilor este al nostru, al tuturor.

 

2. Îndeplinirea politicilor federaţiilor sportive

Cele 11 secţii sportive ale Clubului se supun politicilor federaţiilor sportive la care Clubul este afiliat, dat fiind obiectivul de a furniza pepinieră atât acestor federaţii, cât şi loturilor naţionale şi olimpice ale României, care se gestionează la nivel federativ.

Aşa fiind, activitatea sportivă a lubului se desfăşoară în conformitate cu calendarul competiţional al federaţiilor sportive naţionale la Clubul este afiliat.

Principalele activităţi susţinute de Club sub acest aspect au fost următoarele:

 • pregătirea sportivilor din loturile naţionale şi olimpice în vederea participării la competiţiile internaţionale oficiale ale fiecărui an (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, Cupe Mondiale etc.), care se face aşa cum am menţionat prin federaţiile sportive naţionale pe ramura de sport;
 • participarea sportivilor la competiţiile sportive de nivel naţional, la toate secţiile şi categoriile de participanţi;
 • pregătirea celorlalţi sportivi şi participarea acestora la competiţiile interne şi internaţionale în vederea realizării obiectivelor planificate;
 • organizarea de competiţii naţionale de jocuri sportive de echipă în ramurile handbal, baschet şi polo, în Sala Polivalentă sau în alte săli închiriate cu acest scop.

3. Îndeplinirea obiectivelor de performanţă asumate faţă de Ministerul Transporturilor

Obiectivele anuale de performanţă sportivă ale Clubului se stabilesc în anexă la contractul de finanţare anual pe care Clubul îl încheie cu Ministerul Transporturilor. Acest contract are ca obiect repartizarea Clubului de către Ministerul Transporturilor, în completarea veniturilor proprii, de subvenţii de la bugetul de stat în vederea realizării activităţii, obiectivelor de performanţă şi programelor sportive menţionate cu titlu minimal în Anexa nr. 2 la contract.

Clubul îşi asumă expres obligaţia de a realiza acele activităţi, obiective de performanţă intermediare/finale şi programe sportive, precum şi să raporteze Ministerului Transporturilor, în termen corespunzător, rezultatele obţinute.

II . Managementul economico-financiar

Managementul economico-financiar al Clubului are în vedere punerea în valoare a bazei materiale sportive administrate, în vederea maximizării gradului de obţinere a veniturilor proprii.

Clubul administrează baza materială sportivă ce constituie Complexul Giuleşti, situat în Bucureşti, sector 6, Calea Giuleşti nr. 18, aflat în proprietatea privată a Statului Român prin Ministerul Transporturilor şi compus din:

 • Stadionul Giuleşti „Valentin Stănescu”, ce cuprinde terenul de fotbal gazonat, tribune pentru spectatori, săli şi vestiare, birouri sub tribune, sistem de iluminat nocturn şi teren de antrenament cu zgură. Stadionul Giuleşti se află la începutul procesului de consolidare şi modernizare sub tutela MDRAP – Compania Naţională de Investiţii, în faza Studiului de Prefezabilitate;
 • Sala Polivalentă „Rapid”;
 • Bazinul de înot pentru competiţii interne şi antrenament polo, aflat într-o fază avansată în Programul de reabilitare „Bazine de înot” derulat de CNI, anume aceea a organizării licitaţiilor publice necesare, fiind deja încheiat protocolul de predare-primire a construcţiei şi terenului aferent către CNI;
 • Alte spaţii şi birouri nominalizate în protocolul de predare-primire încheiat între Regionala CFR Bucureşti şi M.T.T.C. – C.S. Rapid, precum şi alte bunuri ce au fost dobândite de Statul Român pe terenul dat în administrare, în condiţiile legii, înainte de anul 1989.

Baza materială sportivă este destinată cu prioritate realizării obiectului de activitate al Clubului, respectiv performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale de către cele 14 secţii sportive.

Cu titlu suplimentar, închirierea bazei materiale reprezintă şi principala sursă de venituri proprii a Clubului, obţinute de la utilizatori, persoane fizice şi/sau juridice, pentru desfăşurarea de antrenamente şi competiţii sportive, organizate sau neorganizate. De asemenea, o parte importantă din veniturile proprii provine şi din închirierea de spaţii de birouri, precum şi din închirierea altor spaţii, în funcţie de solicitarea persoanelor interesate, cu sau fără legătură cu activitatea sportivă.

Baza materială poate fi folosită şi pentru alte activităţi generatoare de venituri proprii, precum: concerte, conferinţe, simpozioane, manifestări expoziţionale, reclamă şi publicitate.

Utilizatorii bazei sportive pot fi: sportivii amatori sau profesionişti, cluburi şi asociaţii sportive, federaţii sportive naţionale, alte structuri sportive, precum şi alte persoane juridice.

III . Managementul logistic şi administrativ

Sub acest aspect, gestiunea Clubului are în vedere:

 • îmbunătăţirea/reabilitarea infrastructurii sportive prin realizarea de investiţii, inclusiv prin includerea în programele derulate de Compania Naţională de Investiţii;
 • întreţinerea/menţinerea bazei materiale sportive pentru a-i conserva destinaţia;
 • pregătirea activelor de bază materială pentru fiecare eveniment organizat, astfel încât acestea să corespundă scopului pentru care sunt folosite/închiriate;
 • formarea profesională a personalului sportiv şi administrativ şi derularea unei politici coerente de resurse umane, în vederea eficientizării şi rentabilizării procesului organizaţional, precum şi a îmbunătăţirii serviciilor oferite sportivilor.

 

CLUBUL SPORTIV RAPID BUCURESTI

 

RAPORT DE ACTIVITATE

2016

 

 

Clubul Sportiv Rapid București denumit sintetic (în continuare, Clubul), reprezintă o instituție sportivă de tradiție al carui rol se gasește într-o dublă ipostază. Clubul urmarește pe de o parte obținerea de rezultate în competiții în care sunt angrenate secțiile existente (sporturi individuale și de echipă, olimpice și neolimpice) iar pe de altă parte clubul are o puternică recognoscibilitate la nivel social, fiind recunoscut ca o marcă de valoare în societate. Clubul se preocupă de inițierea , selecția și pregătirea sportivilor oferindu-le astfel o alternativă de viață precum și posibilitatea de a devenii campionii de mâine.

Clubul este persoană juridică de drept public, înfiinţată ca instituţie publice reprezentativă în domeniul activităţii sportive de performanţă, în subordinea Ministerului Transporturilor (în continuare, MT).

Clubul este structură sportivă şi club polisportiv de drept public, organizat şi funcţionând în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor în vigoare.

Clubul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, cu reglementările interne ale MT şi cu ale Regulamentului de organizare şi funcţionare în vigoare, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.

Istoria Clubului Sportiv Rapid Bucureşti începe cu înfiinţarea în anul 1923 a Asociaţiei Generale Sportive şi Culturale CFR Bucureşti. Denumirea „Rapid” a fost stabilită între anii 1936-1946, s-a revenit la „CFR” între 1946-1949, s-a schimbat în „Locomotiva” între 1949-1958, după care, până în prezent, s-a definitivat denumirea „Rapid”.

Pe parcursul anilor, peste 25 de secţii pe ramuri de sport au funcţionat în cadrul Clubului, impunându-se printre cele mai valoroase organizaţii sportive din ţara noastră.

În prezent, Clubul este constituit conform Avizului de constituire nr. 56 din  06.11.2011 emis de Ministerul Tineretului şi Sportului (în continuare MTS), este autorizat să funcţioneze ca structură sportivă conform Autorizaţiei de funcţionare nr. 56 din 06.11.2001 eliberată de MTS, este înregistrat în Registrul Sportiv al MTS sub nr. B/A1/00048/2001 şi deţine Certificatul de Identitate Sportivă din Registrul special nr. 57, eliberat în data de 07.11.2001 de MTS.

Clubul are însemne proprii constând în emblemă şi culori – alb şi vişiniu –, iar ziua Clubului este 23 iunie, reprezentând ziua în care s-a înfiinţat Clubul, în anul 1923 (respectiv structura AGSC-CFR Bucureşti).

 

 1. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE, PRECUM SI OBIECTIVELE CARE TREBUIAU ATINSE IN PERIOADA DE RAPORTARE

Misiunea de bază a Clubului o constituie reprezentarea României şi a Ministerului Transporturilor, prin performanţe sportive, în competiţiile sportive interne şi internaţionale, în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale şi europene precum şi promovarea imaginii instituţiei transporturilor în societatea civilă prin participarea la activităţi sportive, precum şi în cadrul evenimentelor speciale de relaţii publice.

 

Misiunea Clubului o constituie nu in ultimul rand, promovarea sportului in sine ca factor determinant, prin valorile care le reprezinta, in modelarea omului, formand caractere. De altfel, in intreaga sa existenta Clubul Sportiv Rapid a fost calauzit si de motto-ul al olimpismului   ”Cel mai important lucru nu este sa castigi, ci sa participi” .

 

Principalele obiective urmarite de Clubului Sportiv Rapid Bucuresti in anul 2016, in cadrul activitatii sportive de performanta, au fost urmatoarele:

– Dezvoltarea sistemului de selecție și identificarea elementelor cu potențial pentru performanţă

–   Performanta, selectia si participarea la competitiile interne si internationale;

–  Promovarea spiritului de fair-play, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea proprie;

–  Promovarea disciplinelor sportive desfasurate  in cele 15 sectii pe ramuri de sport aflate in structura clubului;

–   Administrarea bazei materiale sportive proprii;

– Organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutul si regulamentul federatiilor sportive nationale.

 

 

 1. INDICI DE PERFORMANTĂ, CU PREZENTAREA GRADULUI DE REALIZARE A ACESTORA
 2. Analiza realizării obiectivelor şi indicativelor din programele derulate la nivelul clubului.

 

Indicatorul fundamental al activităţii clubului îl constituie creşterea semnificativă şi constantă a contribuţiei sportivilor şi tehnicienilor rapidisti la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional, prin stimularea sportului de nivel înalt, cu prioritate la ramurile şi probele cuprinse în programul Jocurilor Olimpice de vară.

 

Indicatorii de performanta pe anul 2016 ai Clubului Sportiv Rapid Bucuresti au fost urmatorii:

-pregatirea sportivilor din loturile nationale si olimpice in vederea participarii la competitiile internationale oficiale ale anului;

-participarea sportivilor la competitiile sportive  de nivel national la toate sectiile si categoriile de participanti;

 

Rezultatele pe linie sportivă în ceea ce priveşte situaţia numărului sportivilor legitimaţi la Club în anul 2016 se prezintă după cum urmează:

Secţie Total Seniori Tineret Juniori Copii

cadeţi

Sportivi nelegitimaţi
Atletism 111 21 4 24 62
Baschet feminin 48 20 14 14
Baschet masculin 25 12 13
Box 14 1 2 6 5
Haltere 18 2 16
Handbal 80 22 58
Judo 24 4 3 17
Karate 61 13 5 10 33
Lupte libere 28 17 5 5 1
Lupte greco-romane 22 12 4 6
Polo 76 22 35 19
Popice 19 5 7 7
Volei feminin 26 23 3
Volei masculin 16 16
TOTAL 568 190 115 143 120 0

 

Anul 2016 a fost un an bun pentru performantele clubului, reusind sa atingem la majoritatea sectiilor parametrii propusi si aceasta intr-o perioada foarte dificila prin care trece miscarea sportivă.

Conform analizei noastre pe anul 2016 putem categorisi cele 15 sectii pe ramuri de sport in felul urmator :

– 2 sectii de nivel olimpic – Atletism, Haltere

– 3 sectii de nivel international – Karate,Lupte libere,Polo

– 9 sectii de nivel national – Baschet feminine, Baschet masculine, Box, Handbal, Judo, Lupte greco-romane, Popice, Volei feminin si Volei masculine.

 

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti a reușit  si in 2016 să mențină ștacheta performanțelor sportive la un nivel foarte ridicat, numărându-se printre cele mai cunoscute și mediatizate cluburi din țara. Rezultatele înregistrate pe parcursul întregului an transformă Clubul Sportiv Rapid Bucuresti  într-o forță la nivel national și unul dintre cele mai respectate cluburi din țară.

 

 

 1. Contribuţia fiecărei secţii la realizarea obiectivelor de performanţă ale clubului.

 

Sectia ATLETISM

 

Campionat Municipal de seniori, tineret, juniori II 23 – 24.01.2016 Bucuresti

–       Bolocan Mihai – inaltime – loc I

–       Ghetu Catalin – 200 m – loc III

–       Stoica Francesca – inaltime – loc III

–       Cosmescu Ana – triplusalt – loc II

–       Nastase Roberta – triplusalt – loc III

 

 

Campionat National de juniori II  – etapa I 06 – 07.02.2016 Bucuresti

–       Anton Bianca – 400 m – loc I

–       Anton Bianca – 800 m – loc III

 

Campionat National de sen., tin., jun. I etapa 2 – Bucuresti 13 – 14.02.2016

–       Anton Bianca – 400 m – loc III

 

Campionat National de Seniori si Tineret 20 – 21.02.2016 Bucuresti

Seniori

–       Donisan Mihai – inaltime – loc I

–       Ograzeanu Andreea – 60 m – loc I

–       Vasile Adrian – lungime – loc I

–       Dumitrache Cosmin – 60 mg – loc I

–       Baciu Alexandru – triplusalt – loc II

–       Daianu Adrian – triplusalt – loc III

–       Stanciu Valentin – prajina – loc II

–       Toma Carnen – triplusalt – loc III

–       Puiu Beatrice – inaltime loc III

 

Tineret

–       Stanciu Valentin – prajina – loc I

–       Dumitrache Cosmin – 60 mg – loc I

–       Viscun Elena – 60 mg – loc I

 

 

Campionat Municipal  de copii I, II si III 22 – 28.02.2016

–       Didulescu Elena  – inaltime – loc I

–       Mihailescu Matei – 600 m – loc I

–       Dohotariu Adrian – lungime  – loc I

–       Stafeta 4 x 100 m masculin – loc I

–       Stafeta 4 x 100 m feminin – loc II

–       Stafeta 4 x 50 m  masculin – loc II

–       Nastase Nicola  – lungime – loc II

–       Tudorache Daniel – lungime – loc III

 

 

Campionatul Balcanic de  seniori 27.02.2016 Istanbul Turcia

–       Dumitrache Cosmin – 60 mg – loc I

–       Vasile Adrian – lungime – loc III

–       Donisan Mihai – inaltime – loc I

–       Ogrezeanu Andreea – 60 m –  loc I

 

Finala Campionatului National de juniori II  05 – 06.03.2016 Bucuresti

–       Anton Bianca – 400 m – loc III

 

Campionat Municipal  de juniori III 06.03.2016 Bucuresti

–       Caraiani Gabriela – 3.000 m – loc III

 

Campionat National  de   Copii II 02 – 03.04.2016 Bucuresti

–       Floares Lisette – inaltime  – loc I

 

Campionat National  de   Copii I 02 – 03.04.2016 Bucuresti

–       Didulescu Elena – inaltime – loc II

 

Cupa Gheorghe Tesu 12.04.2016 Bucuresti

–       Cosmescu Ana – lungime  – loc III

–       Floares Lisette – lungime  – loc III

–       Dohotariu Adrian – lungime  – loc I

–       Craciun Andreea – lungime  – loc III

–       Lazar Matei – lungime  – loc III

–       Didulescu Elena – inaltime – loc II

–       Mihailescu Matei – 60 m – loc II

 

 

Campionat National  de   Copii – etapa zona 14 – 20.04.2016 Bucuresti

–       Didulescu Elena – inaltime – loc I

–       Floares Lisette –  inaltime – loc I

–       Gutu Iulian – lungime  – loc III

–       Draghici Antonio – lungime – loc III

–       Mihailescu Matei – 200 m – loc III

–       Tudorache Daniel – biatlon – loc II

 

Memorialul Cluj Napoca  14.05.2016

–       Viscun Elena – 60 mg – loc II

 

Campionat National  de  seniori Etapa I, 21 – 22.05.2016 Pitesti

–       Viscun Elena – 100 m – loc III

–       Anton Bianca – 400 m – loc III

 

Campionat Municipal  de juniori I si III  21 – 22.05.2016 Bucuresti

–       Bolocan Mihai – inaltime – loc I

–       Bolocan Mihai – triplusalt – loc I

–       Bolocan Mihai – 100 mg – loc I

–       Ghetu Mihai – 100 m – loc III

–       Ghetu Mihai – 200 m – loc III

 

 

Campionat National  de primavara juniori I si II  28 – 29.05.2016 Bucuresti

–       Anton Bianca – 400 m – loc III

 

 

Campionat National de seniori Etapa II, 04.06.2016 Pitesti

–        Viscun Elena – 100 mg – loc I

 

Campionat National de copii I, II si III  11 – 12.06.2016 Bucuresti

–       Dohotariu Adrian 5 x 80m – loc I

–       Gutu Iulian 5 x 80m – loc I

–       Gutu Cristian 5 x 80m – loc I

–       Mihailescu Matei 5 x 80m – loc I

–       Draghici Antoniu – triatlon – loc II

 

 

Finala Campionat National  de juniori II 18 – 19.06.2016 Pitesti

–       Bolocan Mihai – inaltime – loc II

–       Anton Bianca – 400 m – loc III

 

 

Campionat National de seniori si tineret   15 -17.07.2016 Cluj Napoca, 

 

Seniori

DONISAN MIHAI Inaltime masc. Loc 1
OGREZEANU ANDREEA 100 m fem. Loc 1
PUIU BEATRICE Inaltime fem. Loc 1
DUMITRACHE COSMIN 110 mg masc. Loc 1
POPA BOGDAN Prajina masc. Loc 2
LAZARICA DAN  Inaltime masc. Loc 2
VISCUN ELENA 100 mg  fem. Loc 2
VISCUN ELENA 200 m fem. Loc 2
GRASU MIHAI Greutate masc. Loc 2
Stafeta 4 x 100 m fem.   Loc 2
LUCA IONELA Prajina fem. Loc 3
STANCIU VALENTIN Prajina masc. Loc 3
BACIU ALEXANDRU Triplusalt masc. Loc 3
BACIU ALEXANDRU Lungime masc. Loc 3
GRASU MIHAI Disc masc. Loc 3
PUIU BEATRICE Greutate fem. Loc 3

 

Tineret

STANCIU VALENTIN Prajina masc. Loc 1
VISCUN ELENA 100 mg  fem. Loc 1
DUMITRACHE COSMIN 110 mg masc. Loc 1
VISCUN ELENA 200 m fem. Loc 1
Stafeta 4 x 100 m fem.   Loc 1
LUCA IONELA Prajina fem. Loc 2

 

Campionat National de probe combinate pentru seniori, tineret, juniori I

23 – 24.07.2016 Pitesti

Junioare I

ROSU DIANA  – loc II

Tineret

ROSU DIANA  – loc II

Senioare

ROSU DIANA  – loc IV

 

Campionat National de heptatlon seniori, tineret, juniori I  23 – 24.07.2016 Pitesti

Beatrice Puiu  – loc I  – heptatlon senioare

 

 

Ciprian Bălănescu locul 7 la Campionatul Național de Maraton și locul 19 la Maratonul Internațional București, locul 12 la Campionatele Naționale de Cros

Eugen Biro locul 5 la Campionatele Naționale de cros tineret

 

 

 

Cupa Atletic Star 12.11.2016 Bucuresti

Bolocan Mihai – inaltime – loc I

Bolocan Mihai – 60 mg – loc III

Craciun Andreea – 50 m – loc I

Craciun Andreea – lungime – loc III

Lazar Toma – 50 m – loc I

Lazar Toma – lungime – loc II

Agopsa Luca – 50 m – loc II

Agopsa Luca – lungime – loc III

Dohotariu Adrian – 50 m – loc II

Dohotariu Adrian – lungime – loc III

Gutu Iulian  – 200 m – loc III

Mihailescu Matei – 60 mg – loc II

Mihailescu Matei – 200 m – loc III

Dinulescu Elena – inaltime – loc II

Floares Elena – inaltime – loc III

 

Cupa Incepatorului 26 – 27.11.2016 Bucuresti

Gutu Cristian 5 x 80m – loc I

Draghici Antoniu – triatlon – loc II

 

Sportivi  lotul national:

Seniori:   Donisan Mihai, Toma Carmen Cristina, Muscalu Georgiana,

Vasile Adrian, Baciu Alexandru, Ogrezeanu Andreea, Stanciu Valentin, Grasu Mihai, Popa Bogdan

Tineret:  Caciuriac Sergiu, Petre Andrei, Dumitrache Cosmin

Juniori:   Viscusan Elena Stefania, Chiorpec Mihai Vlad, Rosu Diana,

Sectie sportiva de nivel olimpic

 

Sectia BOX

 

Cupa Romaniei  februarie 2016 Braila

–        Moale Dragos – cat. 75 kg.( juniori) – participare (eliminat in turul I)

–       Salageanu Lucian – cat. 69 kg. (seniori) – participare (eliminat in turul I)

 

Campionat National Juniori septembrie 2016 Tg. Jiu

–       Moale Dragos – cat. 75 kg.– participare

 

Cupa Dinamo  mai 2016 Bucuresti

–        Moale Dragos – cat. 75 kg.( juniori) – loc I

–       Salageanu Lucian – cat. 69 kg. (seniori) – loc I

 

Cupa Rapid  septembrie 2016 Bucuresti

–       Moale Dragos – cat. 75 kg. – loc I

–       Mihalache Ionut – cat. 54 kg. – loc I

 

Cupa Simion decembrie 2016 Bucuresti

–       Moale Dragos – cat. 75 kg. – loc I

–       Salageanu Lucian – cat. 69 kg. – loc I

 

Sectie sportiva de nivel national.

 

 

Sectia HALTERE

Campionat National de  juniori I 25 – 29.04.2016 Onesti

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I

Marga Dumitru – cat. 85 kg. – loc III

 

Cupa Romaniei de juniori I etapa I 27-28.04.2016 Onesti

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I

Marga Dumitru – cat. 85 kg. – loc III

 

 

 

Campionat National de  juniori I

Cupa Romaniei de tineret 13 – 17.05.2016 Onesti

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I

Marga Dumitru – cat. 85 kg. – loc IV

 

Campionat National de  Juniori III 14 – 17.06.2016 Botosani

Ionita Paul – cat. 85 kg. – loc I

Ionita Paul – cat. 85 kg. – loc I

Ionita Paul – cat. 85 kg. – loc I

Petre Mihai – cat. 77 kg. – loc I

Petre Mihai – cat. 77 kg. – loc III

 

Campionat National de  Juniori II 19.07.2016 Botosani

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc II

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc II

 

Campionatul European de juniori II septembrie Polonia

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc IV

 

Campionat National de  Juniori I 05 – 09.09.2016 Arad

Ionita Catalin – cat. 62 kg. – loc III

Ionita Paul – cat. 85 kg. – loc V (record national juniori III la stilurile smuls, aruncat si total)

Marga Dumitru – cat. 85 kg. – loc II

 

Campionat National de  Tineret – finala 10 – 15.10.2016 Bistrita

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc II

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc II

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc II

 

Campionat National de  seniori 07 – 11.11.2016 Bascov

Croitoru Florin – cat. 56 kg. – loc I

Croitoru Florin – cat. 56 kg. – loc I

Croitoru Florin – cat. 56 kg. – loc I

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc II

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc II

Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc II

 

Cupa CSM Arad 02 -04.12.2016 Arad

– Echipa Rapid – loc II

 

Sportivi  lotul national

Seniori  Lot olimpic :Croitoru Florin

Juniori Lot national: Grigoriu Maria, Ionita Paul

Sectie sportiva de nivel olimpic

 

Sectia JUDO

 

Turneu International  „Cupa Severinului” 23.01.2016 Dr.Tr.Severin

–   Echipa feminine U 23 – loc I

–        Lambescu Cosmina – feminin – 63kg – Juniori II (U 18) – loc I

–        Constantin Marius – masculin – 60 kg – Juniori II (U 18) – loc I

–        Paraschiv Dragos  – masculin – 66 kg – Juniori III (U16) – loc I

–        Paraschiv Yasmina – feminin – 70 kg – Tineret  (U 23) – loc I

–        Lambescu Cosmina  – feminin – 63kg – Tineret (U 23) – loc I

–        Maliarciuc Matei – masculin – 66 kg – Juniori III (U16) – loc II

–        Mirea Sandra Anais  – feminin – +70 kg – Juniori III (U16 – loc II

–        Dumitru Georgiana – feminin – 44 kg – Tineret (U 23) – loc III

–        Paraschiv Yasmina – feminin – 70 kg – Juniori II (U 18) – loc III

–        Oprea Andra Teodora – feminin – 57 kg – Tineret (U 23) – loc III

–        Opiteanu Roberto  – masculin – 50 kg – Juniori III U16 – loc III

–        Craciun Vlad – masculin – 66 kg – Juniori II (U 18) – loc III

–        Mirea David Ilias – masculin – 55 kg – Tineret (U 23) – loc III

–        Constantin Marius – masculin – 60 kg – Tineret (U 23) – loc III

–        Toader Alexandru  – masculin – 66 kg – (U14) – loc III

 

 

 

Finala Campionatului National  individual Juniori II 19-21.02.2016 Tg. Mures

 

–        Chiss Mihaela – feminin – 44 kg – loc I

–   Paraschiv Yasmina – feminin – 70 kg – loc III

–        Constantin Marius – masculin – 55 kg – loc V

–        Mocanu Victor  – masculin – 50 kg – loc V

–        Lambescu Cosmina – feminin – 63 kg – loc V

 

Finala Campionatului National  individual seniori 04 – 06.03.2016 Iasi

–   Paraschiv Yasmina – feminin – 70 kg – loc III

–        Baxan Grigore – masculin – 90 kg – loc V

–        Stinca Mihai – masculin – 81 kg – loc V

 

 

 

Finala Campionatului National  U 21   18 – 20.03.2016 Cluj Napoca

–   Burlac Dan – masculin – 81 kg – loc II

–   Paraschiv Yasmina – feminin – 70 kg – loc III

 

 

 

Cupa Romaniei seniori 08 – 10.04.2016 Poiana Brasov

–        Oprea Andra  – 70 kg  – loc II

–   Paraschiv Yasmina – feminin – 70 kg – loc III

–        Oslobanu Sergiu  – masculin – 90 kg  – loc III

–        Baxan Grigore – masculin – 90 kg – loc V

–        Lambescu Cosmina – feminin – 63kg  – loc V

–   Hutanu Ana Maria- feminin – cat. 63 kg. – loc V

 

Campionat Balcanic juniori  04 – 05.06.2016 Bihac (BIH)

– Hutanu Ana Maria – cat. 63 kg. – loc III

 

Finala Campionatului National  echipe U 21 (m+f)   28 – 30.10.2016 Baia Mare

 

– Echipa Rapid – loc III

 

Finala Campionatului National  echipe U 23 (m+f)  18 – 20.11.2016 Miercurea Ciuc

 

– Echipa Rapid – loc III

 

Sportivi  lotul national de juniori : Hutanu Ana Maria,  Lambescu Cosmina, Paraschiv Yasmina

 

Sectie sportiva de nivel national.

Sectia KARATE

Cupa Banzai  27 – 28.02.2016 – Arad

 

Seniori

Matei Ioana               – loc II kata

– loc  I kumite – 55kg

Bulumac Raluca      – loc II kumite +55kg

– loc II kumite SI

Beldeanu Sabina    – loc III kumite +55kg

Botez Florin              – loc II -75kg

– loc I  kumite S I

Iorga Vlad                  – loc III -75kg

– loc III kumite SI

Bulumac Dragos      – loc I +75kg

Gioanca Dragos       – loc II +75kg

– loc II  kumite SI

Dumitru Marin          – loc III +75kg

 

Echipe

– Loc I kata Sincron  (Guta Alina, Matei Ioana, Constantin Roberta, Constantin Maria)

– Loc I kumite Rotativ (Matei Ioana, Bulumac Raluca, Guta Alina, Dragne Francesca)

 

Juniori

Guta Alia                   – loc I kata

– loc II kumite,

– loc III kumite SI +18 ani

Dragne Francesca   – loc I kumite

– loc II kata

Scutelnicu Gabriel    – loc II -75 kg

– loc III SI +18 ani

 

Cadeti

Vezure Mihai            – loc I kata

– loc I kumite

Constantin Roberta – loc I kata  15-17 ani

Iorga Bianca             – loc I kumite

– loc II kata

Dinulescu Maria      – loc I kata

– loc II kumite

Miulescu Gabriel     – loc I kata

– loc III kumite

 

Loc I   kumite rotativ fete (Iorga Bianca, Dinulescu Maria, Serbanescu Alexia)

Loc II  kumite rotativ baieti

(Miulescu Gabriel, Mihalache Mihai, Bardes Bogdan, Racoceanu Mihai )

 

CAMPIONATUL NATIONAL – COPII, JUNIORI SI SENIORI

CHEILE GRADISTEI 12-13.03.2016

 

Seniori

 

– Iorga Vlad                – Loc I -75 kg; Loc I kumite Open S S

– Botez Florin            – Loc I -65 kg

– Dumitru Marin        – Loc I +80 kg

– Gioanca Dragos     – Loc II kumite Open S I

– Bulumac Raluca    – Loc I Open S I

– Beldeanu Sabina – Loc III kata; Loc II kumite Open S I

– Dragne Francesca Alexandra – Loc II – 55 kg; Loc II kata

 

 

 

Ø  Loc I – KUMITE ROTATIV IPPON FETE +18 ECHIPE

(Bulumadc Raluca, Beldeanu Sabina, Constantin Mariuca, Constantin Roberta)

Ø  Loc I – KUMITE SHOBU SANBON BAIETI +18 ECHIPE

(Iorga Vlad, Dumitru Marin, Botez Florin)

Ø  Loc I – KUMITE ROTATIV SANBON BAIETI +18 ECHIPE

(Iorga Vlad, Botez Florin, Bulumac Dragos, Dumitru Marin)

Ø  Loc II – KUMITE ROTATIV IPPON BAIETI +18 ECHIPE

(Gioanca Dragos, Bulumac Dragos, Scutelnicu Gabriel,V ezure Mihai)

Ø  Loc III – KUMITE ROTATIV SANBON FETE +18 ECHIPE

(Matei Ioana, Dragne Francesca, Guta Alina )

 

Juniori

– Guta Alina             – Loc I kata ;Loc II -60kg

– Matei Ioana           – Loc III kata GJR

– Scutelnicu Gabriel – Loc II -70kg

 

Cadeti – minicadeti

 

– Constantin Roberta           – Loc I kumite +55 kg;Loc II kata

– Vezure Mihai                      – Loc I kata

– Dinulescu Maria                – Loc I kata ;Loc I  kumite -1,50m

– Iorga Bianca                       – Loc II kumite +1,50m ;Loc III  kata

– Miulescu Gabriel               – Loc II kata

– Niculae Florentina                        – Loc III kata

– Ursu Gabriela                     – Loc III kata

 

Ø  Loc III – KUMITE ROTATIV SANBON BAIETI 15-17 ANI ECHIPE

(Vezure Mihai, Barbalau Andrei, Miulescu Gabriel, Nita Alexandru)

Ø  Loc II – KUMITE ROTATIV SANBON FETE 13-14 ANI ECHIPE

(Iorga Bianca, Dinulescu Maria, Niculae Florentina, Serbanescu Alexia)

 

Copii

 

– Vasilca Antonia                 [11-12 ani]     – Loc II kata

– Adochitei Alexandru         [11-12 ani]     – Loc III kata

– Mihalache Mihai                [11-12 ani]     – Loc  I kata

– Radu Madalin                    [11-12 ani]     – Loc II kata;  Loc III kumite +1,59m

– Sohanu Alexandru                       [11-12 ani]     – Loc II kata

– Pena Ariadna                     [9-10ani]        – Loc II kata

– Nastas Patricia                   [9-10 ani ]      – Loc I Kata ;  Loc II kumite

– Iorga Darius                        [7- 8 ani ]        – Loc I kata ;   Loc III kihon

– Vulcan Antonio                  [9-10 ani]       – Loc III kata

– Asaftei Darius                    [9-10 ani]       – Loc II kata

– Sulu Karina                                                – Loc I kata ;   Loc II kihon

 

C N Universitar-UNEFS -16.04.016 Bucuresti

 

Loc I – Iorga Vlad – 84 kg Loc I – Dumitru Marin + 84 kg Loc I – Matei Ioana -50kg Loc  I- Dragne Francesca – 55 kg si locII la kata Loc II -Bulumac Raluca – 61 kg Loc II -Beldeanu Sabina + 68 kg

 

 

Campionatele Balcanice 7-8 Mai 2016 Modrica, Bosnia-Herzegovina

 

Iorga Vlad :

– Loc I -75 kg

– Loc I  Open S I

 

 

Botez Florin

– Loc I -65 kg

– Loc  I  Best of the Best

 

Dumitru Marin

– Loc I + 75 kg

 

Echipe

– Loc I proba de kumite S S [Iorga Vlad, Dumitru Marin, Botez Florin]

– Loc I proba de kumite S S Rotativ   [Botez Florin, Dumitru Marin, Iorga Vlad]

 

CUPA  DOJOKAN  2016  Ocna Muresului   – 28 .05 .2016

 

Bulumac Raluca      Loc  I  kumite  open  S I

Loc  I kumite S S   -60kg

 

Beldeanu Sabina     Loc II kata

Loc II kumite  SI

Loc III kumite  +60 kg

 

Iorga Vlad                  Loc I kumite +75 kg

Loc I kumite  open  S I

 

Botez Florin              Loc I -75 kg

Loc II kumte open  SI

 

Dumitru Marn           Loc II +75 kg

 

Bulumac Dragos      Loc III + 75 kg

 

Scutelnicu Gabriel   Loc III kumite  open SI

 

Miulescu   Gabriel   Loc  I kumite  open  SI

Loc  III kumite +65 kg

Loc III  kata  15 -17 ani

 

Constantin Roberta  Loc I  Kumie + 55 kg

Loc  III kata

 

Iorga Bianca Alexandra   Loc I kumite 13-14 ani +1,55

 

Campionat Mondial Karate WUKF 15-20 .06 .2016 Dublin

 

Seniori:

 

BOTEZ FLORIN                               Loc I –   KUMITE – 65 kg

Loc I –   KUMITE OPEN

 

IORGA VLAD                                    Loc I – KUMITE – 75 kg

 

BULUMAC RALUCA                      Loc II – KUMITE SHOBU IPPON

 

Juniori 18-21ani  :

 

MATEI IOANA CARMEN                Loc I – KUMITE OPEN

Loc II – KUMITE – 55 KG

Guta Alina Mihaela                 Loc  III – KUMITE – 60 kg

 

Cadeti 15-17 ani :

 

CONSTANTIN ROBERTA              Loc III –  KUMITE +55 KG

VEZURE MIHAI ANDREI               Loc IV –  KATA

DINULESCU MARIA                       Loc IV – KATA

 

 

 

Minicadeti 13-14 ani

 

IORGA BIANCA ALEXANDRA     Loc I- KUMITE +1,55m

 

 

 

ECHIPE SENIORI   + 21 ani

 

– Loc  I  – KUMITE ROTATION SANBON FEMALE 18-35 YEAR [Matei Ioana Carmen]

– Loc  I  –  KUMITE SHOBU SANBON FEMALE 18-35 YEARS [Matei Ioana Carmen ]

– Loc  I  –  KUMITE ROTATION SANBON MALE 18-35 YEARS [Iorga Vlad,Botez Florin]

– Loc  II –  KUMITE SHOBU  SANBON MALE 18-35 YEARS [Iorga Vlad, Botez Florin,

Dumitru Marin,Scutelnicu Gabriel]

– Loc  I –  KUMITE SHOBU  IPPON MALE 18-35 YEARS [Gioanca Dragos]

– Loc  I  –  KUMITE ROTATION SHOBU IPPON  FEMALE 18-35 YEARS [Bulumac

Raluca, Sabina Beldeanu]

– Loc  I  –  KUMITE SHOBU IPPON  FEMALE 18-35 YEARS [Bulumac Raluca,Sabina

Beldeanu]

 

ECHIPE JUNIORI 18-21 ani

 

– Loc  I  –  KUMITE ROTATION FEMALE 18-21 YEARS [Guta Alina Mihaela]

– Loc  I  –  KUMITE ROTATION SHOBU SNBON  FEMALE 18-21 YEARS [Guta Alina

Mihaela]

 

ECHIPE CADETI 15-17 ani

 

– Loc  I  –  KUMITE SHOBU SANBON  15-17 YEARS [Vezure Mihai]

– Loc II  –  KUMITE ROTATION FEMALE 15-17 YEARS [Constantin Roberta ]

– Loc  III  –  KUMITE SHOBU SANBON FEMALE 15-17 YEARS [Constantin Roberta]

 

ECHIPE  MINICADETI 13-14 ani

Loc  II     –  KUMITE ROTATION FEMALE [Iorga Bianca Alexandra, Serbanescu Alexia]

Loc  I      –  KUMITE ROTATION MALE  [Mihalache Mihai]

 

 

CUPA CAMPIONILOR  ECHIPA Bucuresti

Seniori

Loc I kumite open Matei Ioana Carmen

Loc I kata open Guta Alina Mihaela

Loc I kumite -75kg Botez Florin

Loc II kumite open Bulumac Raluca

Loc III kumite +75 kg Bulumac Dragos

Loc III kumite open Guta Alina Mihaela

Juniori

Loc I kumite open Constantin Roberta Eleonora

Loc II kumite open Iorga Bianca Alexandra

 

Cadeti

Loc II kata Dinulescu Maria

Loc II kumite Iorga Bianca Alexandra

Loc II kumite -54 kg Iorga Bianca Alexandra

Loc II kumite -47 kg Ursu Gabriela

Loc III kata Iorga Bianca Alexandra

 

Minicadeti

 

Loc III echipe kumite feminin [Serbanescu Alexia,Niculae Florentina,Vasilca Antonia]

Loc II echipe kumite masculin [Mihalache Mihai,Costache Luis,Bardes Bogdan]

Loc II echipe kata sincron baieti [Adochitei Alexandru,Bardes Bogdan ,Nita Catalin]

Loc III kumite -50kg Mihalache Mihai

Loc II kumite +55 kg Radu Madalin

 

 

 TROFEUL SPORTUL STUDENTESC 08.09.2016, Complexul Sydney 2000, Izvoran

 

Seniori

 -Locul I Bulumac Raluca -55kg

 -Locul I Matei Ioana -50kg

 -Locul I Dumitru Marin +84kg

 -Locul I Guta Alina Mihaela -61kg

 -Locul II Botez Florin -67kg

 -Locul II Gioanca Dragos +84kg

 -Locul III Bulumac Dragos -84kg

 -Locul III Scutelnicu Gabriel -75kg

 

Juniori:

-Locul I Constantin Roberta Kata

-Locul I Constantin Roberta -61kg

.Cadeti :

-Locul II Miulescu Gabriel -76kg

-Locul III Dinulescu Maria kata

-Locul III Dinulescu Maria Kumite-47kg

-Locul III Iorga Bianca  kata

 

 

 

 

 

CAMPIONAUL  NATIONAL  GJR 13.11.2016   Izvorani

Loc III MATEI Ioana Carmen +18 -50kg
Loc II MATEI Ioana Carmen U21 -50kg
Loc II GUȚÃ Alina Mihaela +18 -61kg
Loc I GUȚÃ Alina Mihaela U21 -61kg
Loc I CONSTANTIN Roberta 16-17 -61kg
Loc I DINULESCU Maria 14-15 -47kg
Loc II IORGA Bianca Alexandra 14-15 -54kg
Loc III VEZURE Mihai 16-17 -68kg
Loc I ȘERBÃNESCU Alexia 12-13 –50kg
Loc III BÂRDEȘ Bogdan 12-13 -55kg
Loc I MIHALACHE Mihai 12-13 -50kg
Loc II NIȚÃ Catalin 12-13 -45kg
Loc III RADU Mãdãlin 12-13 +55kg
Loc III NICULAE Florentina 12-13 -40kg
Loc I GROSU David 6-7 Joc +25kg
Loc II SANDU Darius 6-7 Joc-20kg
Loc I SULU Karina Mihaela 6-7- Joc-25kg
Loc II CREȚU Denisa 6-7 Joc+25kg
Loc III PENA Ariadna 8-9 -35kg
Loc II VULCAN Antonio 8-9 +40kg
Loc III DINA Robert 8-9 -30kg
Loc II ADOCHIȚEI Maria 10-11 -35kg
Loc I NÃSTAS Patricia 10-11 -30kg
Loc III URSU Gabriela 14-15 -54kg
Loc III MIULESCU George Gabriel 14-15 -70kg

KATA

 

 

KUMITE

Loc I MATEI Ioana Carmen +18 -50kg
Loc II GUȚÃ Alina Mihaela +18 -61 kg
Loc II GUȚÃ Alina Mihaela U21 -61kg
Loc I BULUMAC Raluca +18 +55kg
Loc I CONSTANTIN Roberta 16-17 -61kg
Loc II DINULESCU Maria 14-15 -47kg
Loc II IORGA Bianca Alexandra 14-15 -54kg
Loc I VEZURE Mihai 16-17 -68kg
Loc II DUMITRU Marin +18 +84
Loc I BOTEZ Florin +18 -67kg
Loc III BULUMAC Dragoș Costin +18 -84kg
Loc III GIOANCÃ Dragoș +18 +84
Loc I ȘERBÃNESCU Alexia 12-13 -50kg
Loc I BÂRDEȘ Bogdan 12-13 -55kg

 

 

Loc I MIHALACHE Mihai 12-13 -50kg
Loc III NIȚÃ Catalin 12-13 -45kg
Loc II ȘOHANU Alexandru 12-13 -50kg
Loc I NICULAE Florentina 12-13 -40kg
Loc II COSTACHE Luis 10-11 +45kg
Loc II BELDEANU Sabina +18 +68kg
Loc II GROSU David 6-7 Joc +25kg
Loc III SANDU Darius 6-7 Joc-20kg
Loc II SULU Karina Mihaela 6-7- Joc-25kg
Loc III CREȚU Denisa 6-7 Joc+25kg
Loc III URSU Alexandru 8-9 -35kg
Loc II PENA Ariadna 8-9 -35kg
Loc III VULCAN Antonio 8-9 +40kg
Loc III DINA Robert 8-9 -30kg
Loc I NÃSTAS Patricia 10-11 -30kg
Loc III ASAFTEI Darius 10-11 -45kg
Loc III URSU Gabriela 14-15 -54kg
Loc I MIULESCU George Gabriel 14-15 -70kg
Loc II CALOIANU Erik 8-9 -4okg

    KUMITE SHOBU

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT

“BUCHAREST CONTACT OPEN” 19 – 20 noiembrie 2016

 

KATA

 

Loc II Seniori MATEI Ioana Carmen
Loc I Seniori GUȚÃ Alina Mihaela
Loc I Juniori CONSTANTIN Roberta
Loc III Cadeti IORGA Bianca Alexandra
Loc I Cadeti DINULESCU Maria
Loc I Minicadeti BÂRDEȘ Bogdan
Loc III Minicadeti MIHALACHE Mihai
Loc III Minicadeti RADU Mãdãlin
Loc II Minicadeti ȘOHANU Alexandru
Loc III Minicadeti VASILCA Antonia

 

KUMITE WKF

 

Loc I Seniori MATEI Ioana Carmen
Loc II Seniori GUȚÃ Alina Mihaela
Loc I Seniori BELDEANU Sabina
Loc I Seniori BULUMAC Raluca
Loc III Seniori DUMITRU Marin
Loc I Seniori BOTEZ Florin
Loc III Seniori BULUMAC Dragoș Costin
Loc I Juniori CONSTANTIN Roberta
Loc I Juniori VEZURE Mihai
Loc III Cadeti IORGA Bianca Alexandra
Loc I Cadeti DINULESCU Maria
Loc III Cadeti MIULESCU George Gabriel
Loc III Minicadeti ȘERBÃNESCU Alexia
Loc II Minicadeti MIHALACHE Mihai
Loc II Minicadeti COSTACHE Luis

 

 

 

KUMITE SHOBU

 

Loc I Seniori MATEI Ioana Carmen
Loc II Seniori GUȚÃ Alina Mihaela
Loc I Seniori BELDEANU Sabina
Loc I Seniori BULUMAC Raluca
Loc I Seniori DUMITRU Marin
Loc I Seniori BOTEZ Florin
Loc II Seniori BULUMAC Dragoș Costin
Loc I Juniori VEZURE Mihai
Loc I Cadeti IORGA Bianca Alexandra
Loc I Cadeti MIULESCU George Gabriel

 

 

CUPA ROMANIEI WKF 2016  Izvorani 26.11.2016

 

Seniori

Loc I – Bulumac Raluca -55 kg

Loc II – Matei Ioana Carmen -50 kg

Loc III – Dumitru Marin  +84kg

 

U 21

Loc I – Matei Ioana Carmen  -50 kg

Loc II – Guta Alina Mihaela kata

Loc III – Matei Ioana Carmen kata

Loc III – Guta Alina Mihaela kumite

 

Juniori

Loc I – Constantin Roberta  Loc I +59 kg

Loc I – Constantin Roberta Loc I kata

 

Cadeti

Loc I – Dinulescu Maria -47 kg

Loc III -Miulescu Gabriel 70 kg

Loc III -Dinulescu Maria  kata

 

Minicadeti

Loc I – Niculae Florentina -40kg

Loc II -Nita Catalin  kata

Loc II -Radu Madalin +55kg

Loc II -Costache Luis -50 kg

Loc III -Mihalache Mihai -50 kg

 

Campionatul Balcanic de Karate pentru cadeti, juniori si U 21,

08-11.12.2016 Sarajevo, Bosnia – Hertegovina,

A fost prima competitie internationala  la care sportivii nostri au participat  cu Federatia Romana de Karate fiind  afiliata la WKF.

WKF are de multi ani recunoastere Olimpica, iar pentru anul 2020 a fost  inclusa ca ramura de sport in cadrul Jocurilor Oimpice.

Matei Ioana Carmen medalia de bronz la categoria -50 kg

Matei Ioana Carmen  medalia de bronz la kumite echipe

 

Cupa Scorpion -17.12.2016 -Bucuresti 

Locul I Constantin Roberta Eleonora +59

Locul I Vezure Mihai –  Kata

Locul I Constantin Roberta -Kata

Locul III Iorga Bianca -Kata

Locul II Ursu Gabriela – Kata

Locul II Ursu Gabriela Kumite -47 kg

Locul I Iorga Bianca Alexandra

Locul I Dinulescu Maria – Kata

Locul I Niculae Florentina -47 kg

Locul II Niculae Florentina – Kata

 

Sportivi in loturile nationale:

Seniori :

Iorga Vlad

Botez Florin

Dumitru Marin

Bulumac Raluca

Bldeanu Sabina

 

Tineret 

Matei Ioana Carmen

Scutelnicu Gabriel

Guta Alina Mihaela

Juniori :

Vezure Mihai  Constantin Roberta

Cadeti :

Iorga Bianca Alexandra

Dinulescu Maria

Miulescu Gabriel

 

Sectie sportiva de nivel international.

 

Sectia LUPTE LIBERE

 

Campionatul National individual seniori – finala 29 – 31.01.2016 Craiova

Stefan Gheorghita – cat. 86 kg. – loc II

Oancea Beatrice – cat. 75 kg. – loc II

Moajar Gabriel – cat. 86 kg. – loc III

 

Cupa Prieteniei 12 – 14.02.2016  Mangalia

Iordache Sorin – cat. 38 kg. – loc II

Iordache Antonio – cat. 63 kg. – loc III

 

Turneu International  “Ilie Marinescu” 19 – 21.02.2016 Craiova

Iordache Antonio – cat. 63 kg. – loc II

Vasile Florin – cat. 48 kg. – loc II

 

Turneu International „Cupa Prieteniei” 26 – 27.02.2016 Calarasi

Iordache Antonio – cat. 60 kg. – loc I

Vasile Florin – cat. 46 kg. – loc II

 

Turneu Cupa „Drobeta” juniori III – cadeti 15 – 17.04.2016 Dr. Tr. Severin

Iordache Sorin – cat. 38 kg. – loc II

Iordache Antonio – cat. 59 kg. – loc I

 

Cupa Centrelor 05 – 08.05.2016 Buzau

Iordache Sorin – cat. 38 kg. – loc I

Iordache Antonio – cat. 60 kg. – loc I

Vasile Florin – cat. 48 kg. – loc III

 

Turneu International  „Ion Dima” 17 – 19.06.2016 Constanta

Tartan David – cat. 32 kg. – loc I

 

Turneu International al Romaniei 18 – 19.06.2016 Bucuresti

Dima Constantin – cat. 86 kg. – loc III

 

Campionat National  de juniori II 14 – 17.07.2016 Amara

Iordache Antonio – cat. 60 kg. – loc III

Pana Cristian – cat. 40 kg. – loc V

 

Memorial Cristut Cornel – Onesti 22 – 24.07.2016

Iordache Sorin – cat. 40 kg. – loc I

Iordache Antonio – cat. 60 kg. – loc III

Vasile Florin – cat. 54 kg. – loc III

Pana Cristian – cat. 63 kg. – loc III

Tartan David – cat. 40 kg. – loc III

 

Cupa Calatis 22 – 25.08.2016 Mangalia

Vasile Florin – cat. 54 kg. – loc I

Tartan David – cat. 40 kg. – loc II

Iordache Sorin – cat. 40 kg. – loc III

 

Campionat National  de juniori III 30.09 – 02.10.2016 Constanta

Pana Cristian – cat. 46 kg. – loc I

Iordache Sorin – cat. 42 kg. – loc III

Iordache Antonio – cat. 66 kg. – loc III

Vasile Florin – cat. 55 kg. – loc III

Tartan David – cat. 35 kg. – loc VI

 

 

Turneu International „Toma Popescu” 07 -09.10.2016 Iasi

Tartan David – cat. 32 kg. – loc II

 

Cupa Micii Campioni 21 – 23.10.2016 Onesti

Barbieru Adrian – cat. 66 kg. – loc I

Tartan David – cat. 38 kg. – loc III

 

Campionat National individual de tineret U 23 11 – 13.11.2016 Resita

Moajar Gabriel – cat. 86 kg. – loc III

Zaharia Radu – cat.120 kg.  – loc. V

 

Cupa Europei seniori echipe – 17 – 19.11.2016 Bucuresti

Stefan Gheorghita – cat. 86 kg. – loc VI

 

Cupa Antrenorilor 03.12.2016 Rasnov

Barbieru Adrian – cat. 66 kg. – loc I

Tartan David – cat. 38 kg. – loc I

 

Turneu Zilele Internationale ale Copiilor 04 – 06.12.2016 Onesti

Tartan David – cat. 38 kg. – loc I

Barbieru Adrian – cat. 66 kg. – loc II

 

Sportivi promovati la loturile nationale:

–       seniori: Stefan Gheorghita, Oancea Beatrice

–       tineret: Moajar Gabriel, Zaharia  Radu

–       juniori: Iordache Sorin, Iordache Antonio

Sectie sportiva de nivel international

 

 

Sectia LUPTE GRECO – ROMANE

 

Campionatul National individual seniori – finala 29 – 31.01.2016 Craiova

 

Murgoci Marius – cat. 98 kg. – loc V

 

Bulibasa Dorel – cat. 130 kg. – loc III

 

Campionatul National echipe juniori 28 – 29.10.2016 Arad

Echipa Rapid – loc V

 

Cupa Romaniei 04 – 05.11.2016 Bucuresti

Dobroiu Valentin – cat. 50 kg. – loc III

Buzoi George – cat. 55 kg. – loc V

Labes Ionut – cat. 60 kg. – loc III

Chirea Mirel – cat. 96 kg. – loc II

 

Campionatul National individual U 23 – finala 11 – 13.11.2016 Resita

Florea Eduard – cat. 66 kg. – loc III

Chirea Mirel – cat. 85 kg. – loc III

Bulibasa Dan – cat. 98 kg. – loc IV

Bulibasa Dorel – cat. 130 kg. – loc V

 

Turneu International  Cupa Cetate 800 Ardud  02 – 03.12.2016 Ardud (Satu Mare)

Chirea Mirel – cat. 84 kg. – loc III

Radu Madalin – cat. kg. – loc III

 

Sportivi promovati la loturile nationale:

– seniori: Bulibasa Dorel

Sectie sportiva de nivel national

 

Sectia POPICE

 

Campionatul National tandem – U 18 – finala 28.02.2016 Hunedoara

Duta Bucur Oana + Marin Denisa Mihaela – loc II

 

Cupa Romaniei – finala (echipe)– 26.03.2016 Tg. Mures

–       Echipa Rapid Bucuresti – loc III

 

Campionatul National (echipe) – tineret U 23 – finala  23- 24.04.2016 Petrila

–       Echipa Rapid Bucuresti – loc IV

 

Campionatul National (echipe) – senioare– finala  07 – 08.05.2016 Hunedoara

–       Echipa Rapid Bucuresti – loc III

 

Campionatul National (echipe) – duo – finala  07 – 08.05.2016 Hunedoara

–       Echipa Rapid Bucuresti – loc III

 

Cupa Romaniei (echipe) senioare 2016/2017– 03.12.2016 Ploiesti

–       Echipa Rapid Bucuresti – loc III

 

Sportive promovate la loturile nationale:

–  lot junioare:  Enescu Maria

Sectie sportiva de nivel national.

 

 

Sectia Baschet Feminin

Campionat National – Liga Nationala – loc X

 Sportivi promovati la loturile nationale:

– lot U18: Stan Claudia, Matei Raluca

Sectie sportiva de nivel national.

 

Sectia Baschet Masculin

Campionat National  Liga I  – loc V – faza semifinala grupa a-IV-a

Sportivul Anghel Santana – Campion Mondial la aruncari de 3 puncte

(baschet 3 x 3) –  desfasurat in luna octombrie in China si vicecampion european la Bucuresti, luna septembrie

Sportivi promovati la loturile nationale

lot seniori: Bordei Catalin, Anghel Santana

Sectie sportiva de nivel  national.

Sectia Handbal Feminin

Liga Nationala : locul XIII

Sectie sportiva de nivel  national

 

Sectia Polo

Campionatul National  Superliga Loc V

Locul IV in Campionatul National  junioare

Locul III in Cupa Romaniei  feminin

 

Sportivi promovati la loturile nationale

–       lot juniori U 19 : Tem Ionut, Simion Justin, Rob Ditan Thomas, Albu Alexandru

–       lot junioare U 17 : Bunea Andra, Lazar Bianca, Marican Valentina, Serpu  Iulia, Iancu Alberta, Olteanu Alina

–     lot seniori: Antipa Victor

Sectie sportiva de nivel  international

 

Sectia Volei Feminin

Campionatul National  – Div. A 1 Locul  12

Sportivi promovati la lotul national de  cadete: Ariton Diana, Jeong A- Ran, Stan Ecaterina

Sectie sportiva de nivel  national.

 

Sectia Volei Masculin

Campionatul National  – Div. A 2 – Locul III

Sectie sportiva de nivel  national.

 

 1. SCURTA PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂSURATE SI A MODULUI DE RAPORTARE A ACESTORA LA OBIECTIVELE AUTORITATII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE.

Clubul administrează baza materială sportivă ce constituie Complexul Giuleşti, situat în Bucureşti, sector 6, Calea Giuleşti nr. 18, aflat în proprietatea privată a Statului Român prin Ministerul Transporturilor. Obiectivele noastre in anul 2016 au fost legate de reabilitarea bazei sportive realizandu-se pana in prezent urmatoarele:

 • Stadionul Giuleşti „Valentin Stănescu”, ce cuprinde terenul de fotbal gazonat, tribune pentru spectatori, săli şi vestiare, birouri sub tribune, sistem de iluminat nocturn şi teren de antrenament cu zgură a fost predat pe baza de protocol aprobat de Consiliu de Conducere al clubului in vederea consolidarii şi modernizarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii. Obiectivul de investitii Stadionul Giulesti va fi consolidat si modernizat astfel incat sa fie incadrat in categoria a IV-a UEFA, cea mai inalta si care permite organizarea oricarui tip de meciuri (inclusiv Liga Campionilor, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Campionatul Mondial al Cluburilor, etc.);
 • Bazinul de înot pentru competiţii interne şi antrenament polo, aflat într-o fază avansată în Programul de reabilitare „Bazine de înot” derulat de CNI, anume aceea a obtinerii autorizatiei de constructie de la Primaria sector 6.

 

 1. RAPORTAREA CHELTUIELILOR, DEFALCATE PE PROGRAME:

Indicatorii financiari realizaţi se prezintă după cum urmează:

mii lei

Indicator 2015 2016
Venituri proprii    375     343
Subvenţii 10.478 8.771
Cheltuieli totale 10.836 9.114
Cheltuieli  de personal 1.201 1.498
     
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9.523      7.568
Cheltuieli  de capital 112     48
     

 

Aşa cum se observă din cuprinsul tabelului, raportat la execuţia pe anul 2016 veniturilor proprii au scazut faţă de 2015 cu aproximativ 32 mii lei, de la 375 la 343 mii lei. Aceasta scădere se datorează închirierii terenului de fotbal unei echipe din liga a V-a cu tarife mult mai mici față de anii precedenți când acest lucru se făcea de catre o echipă din liga I.

Precizări cu privire la cheltuielilor totale în anul 2016:

 1. a) Suma de 48 mii lei reprezintă contravaloarea efectuării alimentarii cu gaze naturale in vederea realizarii investitiei ,,Consolidarea şi modernizarea bazinului de inot’’, racordurile de utilitati fiind in sarcina clubului in urma protocolului semnat cu Compania Naţională de Investiţii;
 2. b) Sala polivalenta deoarece este singurul bun din patrimoniu care nu face obiectul unei reparații capitale (bazin; stadion) a necesitat in anul 2016 reparatii de intretinere si in principal repararea acoperisului;
 3. c) În anul 2016, Clubul s-a înfruntat cu aceleasi probleme de ordin administrativ în privinţa sălilor de antrenament la secţiile popice, lupte libere, lupte greco-romane şi judo, pentru motivul că sălile respective au fost dezafectate în vederea consolidării Stadionului Giuleşti. Urmare a acestui fapt, a fost necesară deplasarea sportivii secţiilor menţionate la alte baze sportive pentru derularea antrenamentelor, fapt ce a determinat plata drepturilor de folosinţă sub forma unor chirii şi deci creşterea cheltuielilor aferente pregătirii sportive;
 4. d) În anul 2016 a fost necesară închirierea altor bazine de înot, ceea ce a contribuit de asemenea, la existența unor cheltuieli suplimentare aferente pregtirii sportive, bazinul de înot și terenul aferent fiind încă în stadiul de reabilitare.
 5. e) Cheltuielile cu personalul au crescut de la 1201 la 1498 datorita angajarilor de personal care au avut loc in anul 2016.

 

 

Actiuni sociale

 

De ziua clubului s-a organzat ‘’ Ziua porților deschise’’,  în care care clubul a facilitat vizitarea bazei sportive de catre persoanele interesate. In acest scop, Clubul a pus la dispozitie angajati care au prezentat detaliat bazele sportive, istoria acestora etc.

 

In luna noiembrie clubul la initiativa unui grup de suporteri a organizat o colecta de hainuțe și jucării la toate meciurile de pe teren propriu ale echipelor de handbal, baschet și volei. Hăinuțele și jucăriile colectate au fost donate, împreună cu alimente, dulciuri și băuturi răcoritoare, Centrului de plasament Fundația Metropolis din București.

 

Clubul a organizat, in parteneriat cu Asociatia RAPID OLD BOYS, doua meciuri de fotbal pentru echipe de veterani, la Sala Polivalenta ”Rapid”.

Pe tot parcursul anului, Clubul a mentinut permanent legatura cu suporterii, oferindu-le informatii cu privire la activitatea si istoria Rapidului. Clubul a premiat cei mai buni sportivi, suporterii cei mai activi, antrenori și angajați retrași din activitate, organizând și o festivitate în acest sens.

 

S-au demarat tratativele pentru achiziționarea unei instituții muzeale cu tematica ”Rapid”, care aparține unui suporter.

 

Clubul a fost în permanentă interacțiune cu suporterii și simpatizanții, pe rețelele de socializare cele mai populare.

 

Activitati de cercetare stiintifica

 

In anul 2016, Clubul a realizat o lucrare de cercetare științifică având titlul ”Cercetare privind posibilitatea atribuirii Cupei Europei Centrale la fotbal, ediția 1940, echipei CS Rapid București”. Cercetarea se bazează pe materiale de arhivă studiate în limbile română, maghiară, germană, franceză, engleză, italiană și conține concluzii și recomandări care vor fi transmise către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, cu solicitarea ca trofeul respectiv să fie recunoscut ca fiind în palmaresul Rapidului.  

 

În anul 2016 a început acțiunea de colectare a datelor istorice, obiectivul final fiind redactarea unei lucrări de istorie a CS Rapid București, care să fie publicată în anul 2023, cu prilejul centenarului Clubului.

 

S-au demarat discuții cu conducerea Universității Naționale de Educație Fizică și Sport București, cu privire la semnarea unui acord de parteneriat între cele două instituții.

 

Au fost documentate și redactate mai multe materiale de istorie a Clubului, care au fost postate pe site-ul official, www.clubulrapid.ro.

 

 

 

 1. NEREALIZĂRI, CU MENŢIONAREA CAUZELOR ACESTORA.

 – nu este cazul

 1. PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENTELOR

– nu este cazul

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

Valy CACIURIAC